MİLLİ EMLAKTAN ARSA ALMAK

Hazine arazisini satın alma süreci, kişilerin taşınmazın bulunduğu yerdeki Defterdarlık Emlak Müdürlüğü veya Milli Emlak Müdürlüğü’ne ya da mal müdürlüklerine dilekçe vermesi ile başlamaktadır. Taşınmaz mal il sınırları içindeyse Defterdarlık Emlak Müdürlüğü veya Milli Emlak Müdürlüğü’ne, ilçe sınırları içindeyse mal müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.

İdare tarafından kabul edilen başvuru, ihale günü belirlendikten sonra taşınmaz için belirlenen satış bedeli, ihale kararının ya da satışın uygun bulunmasının bildirimini takip eden on beş gün içinde peşin ya da taksitli olarak ödendikten sonra taşınmazın satış işlemi artık gerçekleşmiş olmaktadır.

Bilecik harita olarak milli emlaktan arsa satın almak için gerekli tüm evrakları özenle hazırlayıp gerekli arazi ölçümlerini yaptıktan sonra başvuru dilekçeniz ile birlikte Milli Emlak Müdürlüğüne başvurunuzu yapıyoruz.

MADEN SAHASI ÖLÇÜMÜ – YTK

Maden İşletmeciliğinde Planların Yapılmasında, Gerekli İzinlerin Alınmasında, Günlük, Haftalık, Aylık Ve Yıllık Toprak Hareketlerinin Takibinde Ve Raporlamasında Firmamız Çözüm Ortağı Olarak Hizmet Vermektedir. Maden Sahalarının Periyodik Ölçümleri, Ölçümlerin Arşivlenmesi, Kübaj Hesapları, Deformasyon Ölçümleri Firmamız Tarafından Yapılmaktadır. Yeraltı Ve Madencilik Çalışmaları İçin Konum, Biçim, Derinlik, Hacim Hesapları Vb. Konularda Çözüm Ortaklarımıza Ayrıntılı Bilgi Verecek Ölçümlerin Yapılıp Haritaların Çizilmesi İşlemleridir.

Hazırlanan Haritalar Ve Hizmetler:

  • Mapeg Standarları İmalat Haritaları Yapımı
  • Temel Haritacılık Hizmetleri
  • Rezerv Durumuna Göre Üretim Planlaması
  • Açık Ocak Tasarımının Yapılması
  • Hakkediş Hesapları , Stok Kontrolü , İlgili Maliyet Hesaplarının Yapılması
  • İmalat Kübajları Ve Raporlarının Hazırlanması
  • Termin Ve Restorasyon Haritalarının Hazırlanması
  • Maden Jeoloji Haritalarının Hazırlanması
  • Ruhsatın Halihazır Haritalarının Hazırlanması
  • Vaziyet Planı Hazırlanması
Aplikasyon Nedir?

Aplikasyon; tatbik, yer tespiti demektir. Lakin günümüz inşaat sektöründe “aplikasyon” ifadesinin karşılığı; “Bir yapının  mimari veya statik projesinin hazırlanmasının ardından projeler koordinatlı plana göre dönüştürülür. Ardından koordinatlı plana göre hazırlanmış projelerin koordinatları çıkartılır ve total station(ölçüm cihazı) aracılığı ile sahaya tatbik edilir. Buna Aplikasyon denir.” tam olarak da budur.

Aplikasyon, talebe göre bir çok farklı şekilde yapılır. Bina kontur(sınır) aplikasyonu, kolon aplikasyonu, aks aplikasyonu, ankraj aplikasyonu vs. isteğe tespit işlemleri yapılabilir.

Fotogrametri Nedir ?

Fotoğraflar üzerinden, nesneleri ölçme tekniği ve görüntü verilerinin metrik yorumlamasıdır.

Fotogrametride Yöneltme Ne Demektir?

Bir resimleme tekniğidir. Ancak günümüzde UAV kullanılarak yapılan hava fotogrametrisi çalışmalarında resimleme yöntemi olarak kullanılmaktadır. İç yöneltme elemanları, resim ana noktası H’ nün orta noktaya göre konumu ve iz düşüm merkezinin resim düzlemine olan uzaklığıdır.

fotogrametri nedir

Fotogrametri 3 boyutlu modelleme nedir?

Modellenmesi istenen yapı veya nesneye ait fotoğraflardan elde edilen fotorealistik 3 boyutlu modeller ürettiğimiz bir yöntemdir. Bu modelleri sanal ve artırılmış gerçeklik ortamlarına atabilmekteyiz. Fotogrametri çalışması sonucunda nesnenin 3 boyutlu nokta bulutu verileri elde edilir..

Metrik kamera ne demek?

Metrik kameralar kamera kalibrasyonları özel laboratuvar koşullarında yapılmış, iç yöneltme elemanları bilinen, birden çok mercekten oluşan ve kusursuz sayılabilecek nitelikteki kameralardır ve hava fotogrametrisi çalışmalarında tercih edilen bir donanımdır.

Fotogrametri Nedir

görüntülerin ölçme ve yorumlanması sonucu fiziksel cisimler ve bunların çevresine ilişkin bilgileri oluşturan ve bu bilgilerin analizini yapan bir bilim dalıdır. Fotogrametri yöntemi ile ölçülmek istenen nesnelerin ve yakın çevresinin fotoğrafı çekilir.

Yersel Ölçüm Nedir?

Tüm ayrıntı noktalarının tek tek yanına gidilerek ölçüldüğü bir yöntemdir. Özellikle küçük alanların büyük ölçekli haritalarını yapmak için kullanılmaktadır.

Fotogrametrik nirengi nedir?

Kontrol noktalarının önemli bir bölümü, fotogrametrik yöntemle oluşturulur. İşte, kontrol noktalarının fotogrametrik yöntemle koordinatlarının belirlenmesi yöntemine Fotogrametrik nirengi denir.

Fotogrametri görüntüleme sistemleri nelerdir?

Fotoğraflar üzerinden, nesneleri ölçme tekniği ve görüntü verilerinin metrik yorumlamasıdır. Fotogrametri; iki veya üç boyutlu cisimlerin fotoğraflar üzerinden ölçülmesidir. Objelerin geometrik ve radyometrik parametrelerini fotoğraflar yardımıyla elde etmektir.

TARLA ÖLÇÜMÜ

Eğer kendinize ait bir arsanız, tarlanız veya araziniz var ise bu arsanın sınırlarının yasal olarak belirlenmesini istiyor iseniz, Devlet tarafından yetki verilen Lihkab’a başvuru yapmanız gerekmektedir. Gerekli evraklar ve belgeler tamamlandıktan sonra Lihkab görevlileri tarafından arsanızın sınırları belirlenir. Bu işleme halk arasında kazık çaktırma, arazi sınır tespiti adı da verilmektedir.

İMAR BARIŞI

Başvuru İçin Gereken Bilgiler?

– E-devlet şifresi
– Geçerli bir cep telefonu numarası
– Geçerli bir e-posta adresi
– Beyan edilecek yapının adresi
– Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri
– Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)
– Yapıdaki konut ve işyeri sayısı
– Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)
– Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)
– Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)
– Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)

İMAR BARIŞI

İmarsız yapıların  kayıt altına alınma işlemi. İskansız(oturum izni alınmamış)  binanız ve ya dairenize tapu alınabilecek. Ülkemizde 2017 yılından önce yapılmış ve bu durumda olan tüm binalar şehir, kat büyüklüğü, metrekare gibi herhangi bir şarta bakılmadan kapsam dahilindedir.

YAPI KAYIT BELGESİ

Vatandaşın yapısının belirtildiği tapu ile denk olan belgedir. Vatandaşımızın Yapı Belge alınması durumunda bütün bu imar usulsüzlükleri ve mahkemelik durumlar, yıkım kararları ve benzeri kararlar ortadan kalkmış olacak.

KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ (DAİRE TAPUSU ALMA) YAPI KAYIT BELGESİ.

Harita Ofislerinden ‘ZEMİN TESPİT TUTANAĞI’.
Harita Ofisleri tarafından Terk İşlemlerinin yapılması.
Yapının güncel halinin bulunduğu ‘MİMARİ PROJE’.

Sık Sorulan Sorular

1-) İmar Barışı hangi tarihten önceki yapıları kapsar?
31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsar.

2-) İmar Barışı başvuruları nereye yapılır?
Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden yapılac
aktır.

3-) Yapı Kayıt Belgesi Nedir?
İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

4-) İmar Barışı sürecinde ödenecek olan Yapı Kayıt Belgesi bedeli nasıl belirlenecektir?
Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda %3’ü, ticarette % 5’i olacak şekilde belirlenir.

5-) Yapı Kayıt Belgesi kalıcı İmar hakkı sağlar mı?
Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.
Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

6-) İmar Barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?
İmar Kanunu’na göre alınmış Yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.

7-) Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?
Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

😎 İmar Barışı kapsamında Kat mülkiyetine geçiş olacak mı?
Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.

9-) İmar Barışı için hangi tarihe kadar başvuru yapılabilecek?
Müracaatlar 31/10/2018 tarihine kadar yapılabilecek.

10-) Başvuru yapıldığı takdirde Yapı Kayıt Belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?
Yapı kayıt belgesi bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.

11-) Hangi yapılar İmar Barışından faydalanamayacak?
Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar
Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar
3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar

12-) Kanunun uygulanmayacağı İstanbul tarihi yarımada içindeki yerler nerelerdir?
Fotoğrafta kırmızı ile gösterilen alanda Yapı Kayıt Belgesi verilmeyecektir.

http://webdosya.csb.gov.tr/db/imarbarisi/icerikler/tar-h-yarimada-20180601150242.pdf

13-) Hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar İmar Barışından faydalanabilecek mi?
Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da İmar Barışından faydalanabilecek.

14-) Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar geçerlidir?
Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.

VAZİYET PLANI

Vaziyet planı ; bir parselde yapılması planlanan yapı ve/veya yapıların mevcut imar mevzuatına, aplikasyon krokisindeki koordinatlarına ve diğer teknik mevzuatlara uygun olacak şekilde bina/binaların durumunun, çevre düzenlemesinde yapılacak işlerin detaylı olmayacak şekilde durumunun, mevcutta ve imar durumunda belirtilen yolların durumunun, binaların çekme mesafelerinin, yaya giriş ve yollarının, araç giriş, yol ve otoparklarının kuzey yönününde belirtilerek ölçekli olarak çizildiği planlara denir.

Vaziyet planında neler gösterilir?

Parselde ve başka parsele taşmamak kaydıyla çevresinde yapılması planlanan ve mevcutta olan tüm varlıkların gösterildiği haritadır. Bundan dolayı parsel de olan ve yapılacak herseyini gösterilmesi gerekmektedir.

Mevcut veya yapılacak binaların ölçüleri ve konumları,

Yeşil alanlar ve ağaçlar,

Yaya girişleri ve yolları,

Araç giriş, yol ve otoparkları,

Parsel çevresindeki imar durumunda belirtilen yollar, kotları ve yol genişlikleri,

Bina tretuvar ve saçak çizimleri,

Telefon ve elektrik direk ve hatları,

Kuzey yönü,

Diğerleri (kantar, su kuyuru, akaryakıt tankı, vb.)

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

Bir gayrimenkulü yapısız iken yapılı ya da yapılı iken yapısız hale dönüştürmek için tapu sicili ve paftasında yapılan işleme cins değişikliği denir. Cins değişikliği ile bağ, bahçe ya da tarla statüsünde olan arazi, yapı inşa edilebilecek arsaya; arsa durumda iken bağ, bahçe, tarla durumuna dönüştürülebilir. Örneğin imarlı bina bulunan bir arsadaki yapının yıkılıp alanın tarımsal amaçlı kullanım alanına yani tarlaya dönüştürülmesi istendiği takdirde tapu kütüğünde cins değişikliği yapılması gerekir.

Cins Değişikliği Nasıl Yapılır?

Tapuda cins değişikliği yapmak için Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine başvuruda bulunulması gerekir. Cins değişikliği işlemleri için ibraz edilmesi gereken belgeler şunlardır:

Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, pasaport ya da avukat kimliği)

Gayrimenkulün tapu senedi

Taşınmaz malın sahibi temsil ediliyorsa vekaletname, vasi kararı gibi bir belge

Yapısız iken yapılı hale getirilecek gayrimenkuller için yapı kullanma izin belgesi

Bina vasıflı gayrimenkuller için DASK

Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeden alınacak emlak vergisi değerini gösterir belge

Yapılan başvuru sonunda Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından zemin incelemesi yapılır. Yetkililerin hazırladığı tescil bildirimi raporu, sicil müdürlüğüne gönderilir ve uygun bulunursa cins değişikliği işlemi yapılır.

PARSELASYON

Parselasyon , ham arazileri üstünde yapılan çalışmalar anlamına gelmektedir. Bunun amacı, kentleşmenin düzenli bir biçimde gelişmesini sağlamaktır. Herhangi bir arsanın yapılaşmasına temel oluşturur. Parselasyon planları, imar planlarına dayanarak yapılmaktadır. Bu tür işlemler, belediye ve mücavir alanlar içindeyse belediye encümeni, değilse il idare kurulu tarafından onaylanmaktadır. Parselasyon planları idarede bir ay boyunca asılı kalması gerekmektedir. Bir ayın sonunda planın uygulamaya geçmesi kesinleşir ve tapu dairesine gider.

Parselasyon İşlemi ve Planı Nedir? Nasıl Yapılır?

Parselasyon işlemi süresince ham arazi, imar parseli haline gelmektedir. Parselasyon işlemi sayesinde, düzenlemesi yapılmamış olan ama plan sınırları içerisinde kalan arazilerin şekillendirilmesi tamamlanır. Parselasyon işlemi nin sonucunda, esas alınacak arazi ya da arsanın düzenlenme planı elde edilir. Parselasyon işlemi sırasında parseller, yol, park, otopark, yeşil alan ya da meydan gibi kamu alanlarına ayrılmış yerlerden bir ya da birden fazlasını içine alacak bir şekilde ayrılmaktadır. Parselasyon planı, uygulama haritasına bakılarak yapılmaktadır. Plan, araziye uygulanmış imar adalarının rölöve ölçülerine dayanır. Rölöve ise üç boyutlu bir yapının iki boyutlu planlar, cepheler, detaylar ve kesitler ile ifade edilebilmesi için alınan ölçüye denmektedir. Parselasyon işleminin adımları aşağıdaki listede sıralanmıştır:

-Yapılacak ilk adım ifrazdır. Tarım arazisi olan ve kadastro panelinden oluşan arsa, imar parseline dönüştürülmek için imar planına göre ayrılır.

-İkinci adım tevhittir. İmar mevzuatına göre, farklı imar parsellerinin randımanlı kullanılmasına mâni olan durumlar ortadan kaldırılır. Bu ortadan kaldırma işlemini yapmak için en az iki parselin birleştirilmesi gerekmektedir. Bunun amacı imar parselini kullanılabilir bir hale getirmektir. Parsellerin birleştirilmesi aynı zamanda cephenin yeterince büyük olmaması durumunda seçilen bir yoldur.

-Üçüncü adımda tahsil uygulamaları tamamlanır. Başka bir deyişle, oluşmuş yeni parseller imar adalarına dağıtılır. Dağıtılan bu parseller de ait oldukları maliklere dağıtılır.

ZİRAİ HARİTALAMA

Tarımsal drone teknolojisini kullanmanın en büyük avantajlarından biri de büyük ölçekli ürün ve ekim alanlarının izlenmesinin kolaylığıdır. Geçmiş yıllarda potansiyel sorunları tespit etmek amacıyla geniş ölçekli görünüm elde eden uydu ve uçaklar kullanılsa da bunlar hem pahalı hem de hassasiyet olarak dronlarla yarışamayacak teknolojilerdir. Tarım drone’ları ise sadece gerçek zamanlı görüntüler elde etmekle kalmaz aynı zamanda yine gerçek zamanlı olarak ürünün gelişimini gösteren animasyonlar elde edilmesini sağlar.

Zirai drone çeşitleri mevcut toprağın üç boyutlu haritalarını elde ederek toprak kalitesi, besin yönetimi ya da ölü toprak alanları üzerinde detaylı inceleme olanağı tanır. Bu önemli bilgi çiftçi için ekim, mahsul yönetimi, toprak, bitki analizi ve çok daha fazlası konusunda etkili kalıpları belirlemesine yardımcı olabilir. Öte yandan sürekli izleme sayesinde su kaynaklarının daha iyi kullanılması ve ürün besin seviyelerinin daha etkili şekilde yönetilmesi sağlanabilir.